درست کردن کد QR با استفاده از Asp.net 

درست کردن کد QR با استفاده از Asp.net :
ما در این مقاله می خواهیم در مورد ساخت کد QR صحبت کنیم و اینکه چطور می توانیم با زدن یک نوشته
داخل باکس برای خودمون کد را تولید کنیم
در قدم اول یک برنامه وب ایجاد نمایید
و با کلیک راست یک صفحه ی وب ایجاد می کنیم
ابتدای سورس باید از استایل های css و اسکریپت های مربوطه استفاده نمایید
 

[php]
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.
min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script> [/php]

حاال باید یک تکس باکس و یک دکمه در قسمت دیزان قرار دهید مانند کد زیر:

[php]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head runat="server">
<title>QR Generate</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstra
p.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script
>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server"></p>
<p dir="ltr"><div class="container">
<h2>How to Generate QR Code in ASP.NET</h2>
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label>Enter Something</label>
<div class="input-group">
<asp:TextBox ID="txtQRCode" runat="server" CssClass="form￾control"></asp:TextBox>
<div class="input-group-prepend">
<asp:Button ID="btnGenerate" runat="server" CssClass="btn btn￾secondary" Text="Generate" OnClick="btnGenerate_Click" />
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server"></asp:PlaceHolder>
</div>
</form>
</body>
</html> [/php]

 
در قسمت بعدی برای دکمه یک رویداد به صورت زیر تعریف می کنید:
 

[php] using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using QRCoder;
namespace QRCode_Demo
{
public partial class QRCode : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void btnGenerate_Click(object sender, EventArgs e)
{
string code =txtQRCode.Text;
QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator();
QRCodeGenerator.QRCode qrCode = qrGenerator.CreateQrCode(code, QRCodeGen
erator.ECCLevel.Q);
System.Web.UI.WebControls.Image imgBarCode = new System.Web.UI.WebContro
ls.Image();
imgBarCode.Height = 150;
imgBarCode.Width = 150;</p>
<p dir="ltr">using (Bitmap bitMap = qrCode.GetGraphic(20))
{
using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
{
bitMap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
byte[] byteImage = ms.ToArray();
imgBarCode.ImageUrl = "data:image/png;base64," + Convert.ToBase64String(b
yteImage);
}
PlaceHolder1.Controls.Add(imgBarCode);
}
}
}
} [/php]

حتما برای استفاده از QR باید کتابخانه آن را به پروژه خود اضافه کنید
زمانی که پروژه را اجرا می کنید کد شما به صورت زیر خواهد بود:
 
QR

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

codesrcReza

109 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !