آموزش استفاده از تقویم در ASP.NET

استفاده از تقویم در ASP.NET :
در این مقاله می خواهم روش استفاده از تقویم در . ASP.NET  را به شما آموزش بدهم در واقع کنترل تقویم به این صورت هست که
شما می توانید از آن در سایت های آموزشی و یا پنل مدیریت سایت استفاده کنید و رویداد های مهم
را در آن ثبت کنید
در ابتدا یک پروژه ی وب ایجاد کنید و از قسمت زیر کامپوننت تقویم را به پروژه ی خود اضافه نمایید
Object -> Control -> WebControl -> Calendar
می توانید از این طریق هم از کامپوننت تقویم استفاده کنید
<asp:Calendar ID=”Calendar1″ runat=”server” </asp:Calendar>
زمانی که شما از کامپوننت تقویم استفاده می کنید می توانید از خصوصیات زیر استفاده نمایید
مثال صفت Day در تقویم به ما اجازه می دهد که فقط تاریخ را نمایش دهیم Dayweek در واقع یک روز از
هفته را به ما نمایش می دهد DayWeekMonth یک روز از هفته در ماه را نمایش می دهد و None هم یعنی اینکه هیچ چیزی نشان ندهد
با استفاده از format auto هم می توانید تقویم خود را تغییر بدهید
حاال در مثال زیر یک نمونه برای شما می آوریم که در این سورس تعداد تعطیالت مربوط به هند را نشان می دهد
 
تقویم در ASP.NET
 
کد دیزاین آن به صورت زیر خواهد بود
[php]
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits=
"_Default" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div></p>
<p dir="ltr"><p style="text-align: center">
<b></b>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Bold="True" Font￾Names="Arial Black" Font-Size="Medium"
ForeColor="#0066FF">Indian List of Holidays 2009</asp:Label><br /></b>
</p>
<asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" BackColor="#FFFFCC" BorderColor="
#FFCC66"
BorderWidth="1px" DayNameFormat="Shortest" Font-Names="Verdana" Font￾Size="8pt"
ForeColor="#663399" ShowGridLines="True" OnDayRender="Calendar1_DayRend
er" OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged"
OnVisibleMonthChanged="Calendar1_VisibleMonthChanged">
<SelectedDayStyle BackColor="#CCCCFF" Font-Bold="True" />
<SelectorStyle BackColor="#FFCC66" />
<TodayDayStyle BackColor="#FFCC66" ForeColor="White" />
<OtherMonthDayStyle ForeColor="#CC9966" />
<NextPrevStyle Font-Size="9pt" ForeColor="#FFFFCC" />
<DayHeaderStyle BackColor="#FFCC66" Font-Bold="True" Height="1px" />
<TitleStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" Font￾Size="9pt" ForeColor="#FFFFCC" />
</asp:Calendar>
<br />
<b></b>
<asp:Label ID="LabelAction" runat="server"></asp:Label><br />
</b></p>
<p dir="ltr"></div>
</form>
</body>
</html></p>
<p dir="ltr">[/php]
سی شارپ آن هم به صورت زیر خواهد بود:
[php]</p>
<p dir="ltr">using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Collections;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
Hashtable HolidayList;</p>
<p dir="ltr"></p>
<p dir="ltr">protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
HolidayList = Getholiday();
Calendar1.Caption = "Calender – Author: Puran Singh Mehra";
Calendar1.FirstDayOfWeek = FirstDayOfWeek.Sunday;
Calendar1.NextPrevFormat = NextPrevFormat.ShortMonth;
Calendar1.TitleFormat = TitleFormat.Month;
Calendar1.ShowGridLines = true;
Calendar1.DayStyle.Height = new Unit(50);
Calendar1.DayStyle.Width = new Unit(150);
Calendar1.DayStyle.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
Calendar1.DayStyle.VerticalAlign = VerticalAlign.Middle;
Calendar1.OtherMonthDayStyle.BackColor = System.Drawing.Color.AliceBlue;
}
private Hashtable Getholiday()
{
Hashtable holiday = new Hashtable();
holiday["1/1/2009"] = "New Year";
holiday["1/5/2009"] = "Guru Govind Singh Jayanti";
holiday["1/8/2009"] = "Muharam (Al Hijra)";
holiday["1/14/2009"] = "Pongal";
holiday["1/26/2009"] = "Republic Day";</p>
<p dir="ltr">holiday["2/23/2009"] = "Maha Shivaratri";
holiday["3/10/2009"] = "Milad un Nabi (Birthday of the Prophet";
holiday["3/21/2009"] = "Holi";
holiday["3/21/2009"] = "Telugu New Year";
holiday["4/3/2009"] = "Ram Navmi";
holiday["4/7/2009"] = "Mahavir Jayanti";
holiday["4/10/2009"] = "Good Friday";
holiday["4/12/2009"] = "Easter";
holiday["4/14/2009"] = "Tamil New Year and Dr Ambedkar Birth Day";
holiday["5/1/2009"] = "May Day";
holiday["5/9/2009"] = "Buddha Jayanti and Buddha Purnima";
holiday["6/24/2009"] = "Rath yatra";
holiday["8/13/2009"] = "Krishna Jayanthi";
holiday["8/14/2009"] = "Janmashtami";
holiday["8/15/2009"] = "Independence Day";
holiday["8/19/2009"] = "Parsi New Year";
holiday["8/23/2009"] = "Vinayaka Chaturthi";
holiday["9/2/2009"] = "Onam";
holiday["9/5/2009"] = "Teachers Day";
holiday["9/21/2009"] = "Ramzan";
holiday["9/27/2009"] = "Ayutha Pooja";
holiday["9/28/2009"] = "Vijaya Dasami (Dusherra)";
holiday["10/2/2009"] = "Gandhi Jayanti";</p>
<p dir="ltr"></p>
<p dir="ltr">holiday["10/17/2009"] = "Diwali & Govardhan Puja";
holiday["10/19/2009"] = "Bhaidooj";
holiday["11/2/2009"] = "Guru Nanak Jayanti";
holiday["11/14/2009"] = "Children’s Day";
holiday["11/28/2009"] = "Bakrid";
holiday["12/25/2009"] = "Christmas";
holiday["12/28/2009"] = "Muharram";
return holiday;
}
protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
LabelAction.Text = "Date changed to :" + Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString();
}
protected void Calendar1_VisibleMonthChanged(object sender, MonthChangedEventArgs
e)
{
LabelAction.Text = "Month changed to :" + e.NewDate.ToShortDateString();
}
protected void Calendar1_DayRender(object sender, DayRenderEventArgs e)
{</p>
<p dir="ltr">if (HolidayList[e.Day.Date.ToShortDateString()] != null)
{
Literal literal1 = new Literal();
literal1.Text = "<br/>";
e.Cell.Controls.Add(literal1);
Label label1 = new Label();
label1.Text = (string)HolidayList[e.Day.Date.ToShortDateString()];
label1.Font.Size = new FontUnit(FontSize.Small);
e.Cell.Controls.Add(label1);
}
}
}</p>
<p dir="ltr">[/php]
ابتدا باید یک متد تعریف کنیم که تعطیالت تقویم را نمایش دهد و یک متد هم برای نمایش تقویم استفاده میشود خروجی کد باال به صورت زیر خواهد بود:
 

تقویم در ASP.NET

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

codesrcReza

109 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !