پیدا کردن چند آیتم از یک لیست در سی شارپ

پیدا کردن چند آیتم از یک  لیست در  سی شارپ  :
برای نمایش دادن یک لیست در سی شارپ  از اعداد یا رشته از <T<List استفاده می شود که میتوانید به لیست مقداری را اضافه یا کم کنید
برای اینکه بخواهید یک لیست تهیه کنید از کتابخانه ی زیر باید استفاده کنید

[html]&amp;amp;amp;amp;nbsp; using System.Collections.Generic; [/html]
 

:حاال با هم یک لیستی از اعداد میسازیم

 

[html]&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;
List&amp;amp;amp;amp;amp;lt;int&amp;amp;amp;amp;amp;gt; lst = new List&amp;amp;amp;amp;amp;lt;int&amp;amp;amp;amp;amp;gt;();
lst.Add(20);
lst.Add(300);
lst.Add(400);
lst.Add(9);
lst.Add(19);
lst.Add(789);
lst.Add(45); [/html]
 

حاال برای نمایش اعداد از کد زیر استفاده میکنیم:

 

[html]&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication24
{
class Program
{
static void Main(string[] args) [/html]
سی شارپ
حاال برای پیدا کردن یک المنت از کد زیر استفاده می کنیم:
سی شارپ
برای اینکه بخواهید اعداد بزرگتر از ۱۰۰ را ببینید باید کد زیر را بنویسید
[html]
public static bool GreaterThanHun(int value)
{
if (value &amp;amp;amp;gt; 100)
return true;
else
return false;
}
[/html]
و به صورت زیر آن را صدا بزنید
 

[html]
<span style="font-family: Consolas, Monaco, monospace;"> </span><span style="font-family: Consolas, Monaco, monospace;">L</span><span style="font-family: Consolas, Monaco, monospace;">ist&amp;lt;int&amp;gt; lstgrthund = lst.FindAll(GreaterThanHun);</span></p>
<p dir="ltr">[/html]

 
 
کل کد به صورت زیر می باشد:
 

[html]&amp;amp;nbsp;
using System;&amp;amp;nbsp;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication24
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
List&amp;amp;lt;int&amp;amp;gt; lst = new List&amp;amp;lt;int&amp;amp;gt;();
lst.Add(20);
lst.Add(300);
lst.Add(400);
lst.Add(9);
lst.Add(19);
lst.Add(789);
lst.Add(45);
foreach(var r in lst)
{
Console.WriteLine(r);
}[/html]
خروجی کد به صورت زیر خواهد بود:
 
 
سی شارپ
سوالی داشتید در بخش دیدگاه بنویسید تا به آن ها جواب دهیم ?
 
 
 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

codesrcReza

109 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !